TP.HCM: Chính thức có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa

(TN&MT) – Ngày 5/12/2017, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 60/2017/QĐ – UBND  quy định về  diện tích tối thiểu được tách thửa  trên địa bàn thành phố.  Đây được coi là quyết định sửa đổi Quyết định số 33/2014, đang được nhiều người dân thành phố mong đợi.

Theo đó, điều kiện về thửa đất  được  phép tách thửa gồm:  Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; việc tách thửa đất  phải đảm bảo quyền sử dụng  hạn chế đối với  thửa đất  liền kề  theo quy định tại  Điều 171, Luật Đất đai. Thửa đất  hình thành và  thửa đất còn lại  sau khi tách thửa, hợp thửa,  điều  chỉnh  ranh giữa  các thửa đất  phải đảm bảo diện tích tối thiểu được quy định tại quyết định này.

Những trường hợp không được tách thửa gồm: Khu vực bảo tồn đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  phê duyệt danh mục phải bảo tồn;  biệt thự  thuộc sở hữu nhà nước, biệt thự  thuộc nhóm 1 và 2; các khu vực hiện đang là  biệt thự  được tiếp tục quản lý  theo quy hoạch;  biệt thự thuộc  dự án  đã quy hoạch; đất ở thuộc dự án đã được Nhà nước  giao đất, cấp  giấy chứng nhận cho từng nền  theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; nhà đất đã thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tối thiểu 36 m2 đối với đất ở

Quyết định 60 quy định  diện tích tối thiểu của thửa đất ở  hình thành  và thửa đất  ở còn lại sau khi tách thửa (đã trừ lộ giới)  theo 03 khu vực:

Khu vực 1 (các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú) thửa đất sau khi tách tối thiểu 36 m2 và bề ngang mặt tiền không nhỏ hơn 3m.

Khu vực 2 (các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện) lần lượt là 50m2 và 4m.Khu vực 3 (các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ) thửa đất sau khi tách tối thiểu 80m2 và bề ngang không nhỏ hơn 5m.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở trên địa bàn TP.HCM là 36m2

Trường hợp  khi tách thửa đất có hình thành đường giao thông  và hạ tầng  kỹ thuật, UBND  quận, huyện rà soát các điều kiện về  diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,  hạ tầng xã hội, căn cứ quy định của  pháp luật  quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn  các Sở ngành  thuộc thẩm quyền để hướng dẫn người sử dụng đất  thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp  theo quy  hoạch được duyệt, kết nối  hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của  khu vực.

 Đối với khu đất  đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có  phần diện tích đất thuộc hành lang công trình  công cộng  và được cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện  quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được  tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp.

Đặc biệt,  theo Quyết định 60, trường hợp quy  hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ  1/2000 hoặc  quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng  điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  phê duyệt xác định  thửa đất  thuộc  quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp ( trong đó có chức năng  đất ở)  và có trong kế hoạch sử dụng đất  hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.

Tuy nhiên, sau 3 năm,  kể từ ngày rà soát phê duyệt  các quy hoạch này, mà chưa  có kế hoạch  sử dụng đất  hàng năm cấp huyện hoặc có trong  kế hoạch sử dụng đất  hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền  không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố  việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa.

Tối thiểu 500 m2 đối với đất nông nghiệp

Quyết định 60 cũng quy định về diện thiểu trường hợp thửa đất  thuộc khu vực  quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích  tối thiểu 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Đối với việc tách thửa  đối với đất phi nông nghiệp ( không phải là đất ở) của hộ gia đình, cá nhân: UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy định phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết  xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan  Nhà nước có thẩm quyền  phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn, để xe xét giải quyết  tách thửa đất;  việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai về thẩm định điều kiện  giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích.

Còn diện tích tối thiểu để tách thửa với đất nông nghiệp là 500 m2

Quyết định 60  cũng quy định việc tách thửa để hợp thửa  với thửa đất  đất liền kề, điều chỉnh  ranh giữa  các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề  và có cùng mục đích  sử dụng đất, để tạo  thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này, thì được phép  tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất.  Trường hợp  điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất  có cùng  mục đích sử dụng đất để có  hình thể thửa đất cho phù hợp, giao Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết theo thẩm quyền của Luật Đất đai.

Quyết định 60 cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND các quận, huyện; các sở ngành chức năng. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ 01/01/2018.

Nguyễn Quỳnh (ST)

Link tải văn bản: https://www.luatsu.eu/thu-vien-phap-luat/79-quyet-dinh-60-2017-qd-ubnd-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-ban-hanh-ngay-05-12-2017-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-01-01-2018.html